Brts
17
GRU
2016
Rysianka
15
STY
2015
Brts (1339m)
20
STY
2013