Milioni
30
STY
2018
Lomisa
31
STY
2018
Khada
27
STY
2018
Bidara
29
STY
2018
Gudauri
26
STY
2018