Veleta (3396m)
28
SIE
2023
Sierra Nevada
27
WRZ
2010